UPDATED: Seng Xiong, Hmong Techaws, said he will have his own private lawyer to defend him in court

2341
SUABHMONG-2016-00079
SUAB HMONG NEWS (04/20/216) — Seng Xiong appeared in front of the Federal Judge in the Federal Court in St. Paul, Minnesota on April 20, 2016 at 2:00 PM in room 3a.
 
a0CLICK HERE to watch SUAB HMONG NEWS (Neng Xiong) covered the first appearance of Seng Xiong in court.
 
{sidebar id=11}
Seng Xiong’s right was read to him by the Federal Court and the Federal Court asked if Seng Xiong would like to have a free defend attorney to represent him.  Seng Xiong replied that he will have his own defend attorney to represent him in court.  
 
The next court date is April 22, 2016 at 10:00 AM in room 3a in the Federal Court in St. Paul, Minnesota.
 
Reported by NENG XIONG, News Correspondent for Suab Hmong News.
 
—————————–
Tsoov hwv meskas hais plaub tug theem siab tau coj Xeeb Xyooj, tus thawj ntawm Hmoob Tebchaws, los hais plaub ntug nyob rau lub 04/20/2016 thaum 2 teev tav sum nyob rau chav 3a nyob rau ntawm lub tsev hais plaub ntug theem siab nyob rau hauv nroog St. Paul xeev Minnesota.
 
Tsoom hwv hais plaub ntug theem siab tau los twm txoj cai rau Xeeb Xyooj thiab tau nug Xeeb Xyooj seb Xeeb Xyooj puas kam los txais ib tug kws lij choj dawb uas Xeeb Xyooj tsis tau them nyiaj rau los yog seb Xeeb Xyooj yuav hriav nws tus kheej ib tug kws lij choj los nres nws nrooj plaub tug. Xeeb Xyooj tau teb tias nws mam li rhiav nws ib tug kwv lij choj los nres nws rooj plaub ntug.
 
Xeeb Xyooj rooj plaub ntug yuav rov pib hais rau lub 04/22/2016 thaum 10 teev sawv ntxov nyob rau chav 3a rau ntawm lub tsev hais plaub ntug theem siab nyob rau hauv nroog St. Paul huav xeev Minnesota dua.
 
Tus muab xov xwm yog NEEB XYOOJ.