Xue (Xwm) Vang, one of General Vang Pao’s son, passed away on October 6, 2014

2832
suabhmong-news-photo0131

(SHB) — Xue (Xwm) Vang, one of General Vang Pao’s son, passed away on October 6, 2014 due to heart problem at the age of 44. He left behind his wife and five children.
{sidebar id=11}
a0Click here to watch Suab Hmong News covered General Vang Pao’s family on the upcoming funeral service for Xue Vang.

A funeral service will be held and open to the public from November 1, 2014 to November 3, 2014 at the Hmong Legacy Funeral Home, South of St. Paul location.

Click here for donation to support Xue (Xwm) Vang’s funeral service.

—————————

Xwm Vaj uas yog Nais Phoos Vaj Pov ib tug tub tau ncaim lub ntiaj teb no mus yam tsis muaj hnub rov los rau lub 10 hli ntuj hnub tim 6 xyoo 2014 no lawm. Kev ncaim mus zaum no yog vim muaj teeb meem los ntawm nws lub plawv.

Yuav muab nws lub cev coj los ua kab lig kev cai rau lub 10 hli ntuj hnub 30 xyoo 2014 no.

Nws tso tseg nws poj niam thiab 5 tug me nyuam rau tom qab.

Nyem ntawm no mus pab dej siab dej ntsws rau Xwm lub ntees.

Tig los saib ntxiv rau ntawm phab ntawv no txog qhov chaws thiab lub sij hawm yuav muab nws lub cev coj los ua kab lig kev cai.

——————————-
When write comment, please follow the following rules:
DO: discuss the subject, express yourself creatively, be polite, and cite and link to sources.
DON’T: attack others, make unverified factual claims, excessively copy others, or use foul, derogatory, racist or violent language.

Users are solely responsible for their comments. We reserve the right to remove any comment and revoke posting rights for any reason.