You can now remove text you sent on Facebook messenger

5894
You can now remove text you sent on Facebook messenger.

SUAB HMONG NEWS (02/06/2019) – Facebook added a feature on its Messenger to allow user to remove text sent to others within 10 minutes.  This including in a group messenger as well.  Facebook also added two new features “Copy” and “Forward” with this new feature.

To remove a text you just sent to your friend, follow the following steps:

On mobile phone:

 1. Tapping on the text you just sent.
 2. Holding down on the text and you will see the “Remove” on the bottom of your phone.
 3. Press “Remove” to remove the text. This will remove the text on the end.

On computer:

 1. Put the cursor on the text. You will see the 3 dots “…”
 2. Click on the 3 dots and you will see the “Remove”.
 3. Click on the “Remove” to delete the text you just sent to your friend(s).

Note.  The text only remove within 10 minutes after you sent.

———————————

Ziag no koj dho tawm kab lus koj sau mus rau koj tej phooj ywg tau nyob rau hauv Facebook Messenger.  Facebook nyuam qhuav ntxiv qhov kev rho tawm rau kab ntawv koj xa mus rau koj tej phooj ywg li no.   Koj tsuas hro tau tawm tom qab 10 feeb xwb.  Dua ntawd koj yuav hro tsis tau tawm lawm.

Saib hauv qab no txog kev qhia txog rho tawm kab ntawv koj sau xa rau koj tej phooj ywg:

Siv xov tooj:

 1. Ntau ib teg rau ntawm kab ntawv koj xa.
 2. Nias kab ntawv koj ntau ntawv ces koj yuav pom “Remove” tawm hauv qab ntawm koj lub xov tooj.
 3. Nyem “Remove” ces koj kab ntawv koj twb xa rau koj tej phooj ywg yuav hro tawm.

Siv computer:

 1. Muab tus cursor tso rau kab ntawv koj xav. Koj yuav pom peb lub “…” nyob ntawm ib sab kab ntawv.
 2. Nyem ntawm “…” ces koj yuav pom “Remove”
 3. Nyem “Remove” ces hro tawm kab ntawv koj xa rau koj tej phooj ywg.

Nco ntsoov tias koj tsuas hro tau kab ntawv koj xa 10 feem tom qab xa xwb.